Cattle market

logo Cattle market

Activity : Cattle market
Address : Blok P-27

Tel : 056/52 92 00
Fax : 056/52 93 09
Email : Bernrard.rollé@menen.be
Website : http://www.menen.be

Contact :Den Hert M.
Manager :Stadsbestuur Menen